Rekrutacja
  1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosno, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, przemyskiego, m. Przemyśl, jasielskiego (woj. Podkarpackie), wg planu rekrutacji w sposób ciągły tak, aby była możliwość  dotarcia do jak największej grupy osób potrzebujących wsparcia. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie „Innovo” Innowacje w Biznesie,  3-Maja 13, 38-200 Jasło, tel. 13 440 50 80, 535 866 902. Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
  2. Cykl zajęć rozpoczyna się po zebraniu 10-osobowej grupy.
  3. Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
  4. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie jego realizacji poprzez zastosowanie Standardów w dostępności w całości, zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 -2020,stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 tj. Wnioskodawca zapewni wszystkim użytkownikom  dostępność do oferowanego wsparcia tj. infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, poprzez zastosowanie 5 następujących standardów: standard szkoleniowy, standard edukacyjny, standard informacyjno-promocyjny, standard cyfrowy, standard architektoniczny. Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.